Praktyka Prawa Zamówień Publicznych

Praktyka Prawa Zamówień Publicznych
Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz Zamawiających i Wykonawców na każdym etapie postępowania, jak również w związku z realizacją umów w ramach zamówień publicznych. Oferujemy również doradztwo na etapie przygotowania i prowadzenia przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno–prawnego, w tym w procesie wyboru partnera prywatnego oraz zawarcia umowy.

Praktyka Prawa Zamówień Publicznych obejmuje w szczególności takie specjalności jak:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • weryfikację poprawności przygotowania dokumentacji przez Zamawiającego, identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg
 • przygotowywanie opinii prawnych (

  przetarg

  , inne tryby)
 • doradztwo

  przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami, reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 • pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania, rozwiązywanie sporów wynikłych na tle umowy
 • negocjacje

  zmiany umów
 • realizację inwestycji infrastrukturalnych w oparciu o przepisy FIDIC
 • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych SIWZ, OPZ, wzorów umów oraz poszczególnych formularzy do uzupełnienia przez Wykonawcę
 • ustalanie kryteriów wyboru Wykonawcy, wymagań stawianym Wykonawcom
 • kształtowanie wymagań standardów dla postępowań przetargowych
 • koordynowanie prac zespołu zajmującego się przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w tym zamówień realizowanych na zasadach szczególnych regulaminów Zamawiającego
 • weryfikacja przygotowywanej dokumentacji przetargowej (audyt) pod kątem jej zgodności z przepisami prawa oraz materiałami bazowymi w ramach postępowań publicznych w tym inwestycyjnych
 • koordynacja działań z zakresu prowadzenia analiz rynku branży budowlanej
 • występowanie jako pełnomocnik Zamawiającego na każdym etapie prowadzonego postępowania przetargowego
 • koordynacja prac komisji przetargowych realizujących postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 • weryfikacja oraz udzielanie Wykonawcom odpowiedzi na pytania w ramach postępowań publicznych w tym inwestycyjnych
 • kontrola przeprowadzonych postępowań oraz doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych i nadzór nad jego realizacją
 • opracowywanie aktów wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych
 • przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach oraz ogłoszeń o udzieleniu zamówień
 • prowadzenie spraw dotyczących solidarnej odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego
 • sporządzanie opinii prawnych, umów, oraz aneksów do umów
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE
 • przygotowywanie środków ochrony prawnej (odwołania, skargi do sądu) przysługujących oferentom w ramach postępowania o zamówienie publiczne
 • reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • audyt prowadzonych postępowań oraz zakończonych w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości

Pomoc prawna to

 • Porady prawne
 • Kompleksowa analiza prawna
 • Przygotowywanie opinii prawnych
 • Prowadzenie spraw w imieniu Klienta
 • Reprezentacja przed sądem oraz urzędami
 • Pełna obsługa prawna firm i instytucji
 • Przeprowadzanie audytów

 • Przygotowywanie pism i dokumentów
 • Mediacje i negocjacje handlowe

BIURO

Kancelaria Prawna Witaszek & Partnerzy

Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

NIP: 7010460586 | REGON: 360662311 | KRS:538985

KONTAKT

ul. Koszykowa 53 lok 46 | 00 – 659 Warszawa

tel: + 22 299 40 90 | fax: + 22  213 95 41

kancelaria@kpwk.pl | www.kpwk.pl